HealthBIO


HealthBIO on bioteknologian terveyssovellusten ja terveyteen liittyvien liiketoiminta-alueiden klusteri. HealthBIO-klusterin toiminta keskittyy suomalaisen bioalan huippuosaamisen hyödyntämiseen liiketoiminnassa sekä tätä tukevien rakenteiden, toimintamallien ja muun osaamisen kehittämiseen. Klusterin operatiivisen toiminnan ytimen muodostavat alueellinen toiminta ja sieltä resursoidut kansalliset hankkeet ja verkostot.

HealthBIO-klusterin lähtökohtana on vastata bio- ja Life Science -alojen tulevaisuuden haasteisiin hyödyntämällä alueille kehittyneet ja tunnistetut vahvuudet sekä syntyneet rakenteet. Näin muodostuva vahvaan yliopisto-osaamiseen, ammattikorkeakoulujen soveltavaan tutkimukseen, alueilla sijaitsevien sektoritutkimuslaitosten erityisosaamiseen sekä yrityskantaan pohjautuva kansallinen osaamiskeskittymä luo hyvät edellytykset innovaatiopohjaiseen kasvuun, yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä kansainvälisesti arvostettujen ja houkuttelevien osaamiskeskittymien rakentamiseen. Alueiden vahvuuksiin keskittyminen sekä yhteiset kansalliset kehittämishankkeet rakentavat myös pohjaa pidemmällä aikavälillä tapahtuvalle alueiden erikoistumiskehitykselle.

Liiketoiminta-alueiden nykyistä ydintä ovat diagnostiikka, lääketutkimus ja -kehitys sekä biomateriaalit ja kudosteknologia, jotka toimialoina ovat hyvin monitieteellisiä ja edellyttävät monipuolista osaamisalueiden yhdistelmää. Tästä syystä kansallisen tason yhteistyö ja voimavarojen tehokkaampi yhteiskäyttö ovat hyvin perusteltuja ja jatkossa myös edellytyksiä HealthBIO-klusterin yritysten ja tutkimuslaitosten kansainväliselle menestykselle.

Em. toimialoja tukeva bioprosessiteknologia sekä uuden liiketoiminnan kannalta mielenkiintoiset alojen väliset rajapinnat ovat myös vahvasti mukana. Esimerkkeinä mainittakoon bioteknologian elintarvikesovellukset sekä biotieteiden ja ICT-teknologian yhdistäminen. Merkittäviä uusien innovaatioiden ja poikkitieteellisen osaamisen hyödyntämisen lähteitä ovat myös HealthBIO-klusterin sekä muiden klustereiden ja -alojen väliset liittymäpinnat.